Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng – Hình học 6

Hướng dẫn học sinh lớp 6 cách tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh 3 điểm thẳng hàng qua các bài tâp hình học, toán lớp 6 có lời giải.

* Để tính độ dài của một đoạn thẳng ta thường làm như sau:

– Bước 1: Chỉ ra một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

– Bước 2: Sử dụng nhận xét “Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB”.

* Để chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ta cần chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài tập có lời giải

Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng - Hình học 6

Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng - Hình học 6-1

Bài tập về nhà

Bài 1. Trên tia Ox lấy ba điểm E, F, P. biết OE = 2cm, OF = 3cm, OP = 5cm. Tính độ dài của các đoạn thẳng EF, FP và cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao ?

Bài 2. a) Cho đoạn thẳng MN = 5cm và đường thẳng xy. Có thể vẽ được bao nhiêu trường hợp? Vẽ tùng trường hợp.

b) Cho đoạn thẳng AB = 5 cm và tia Oy. Có bao nhiêu cách vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

c) Cho hai đoạn thẳng AB = 3cm, MN = 4cm. Có bao nhiêu cách vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

Bài 3. Hãy vẽ đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng MN.

Đọc thêm  Đề thi HK1 Toán lớp 9 thị xã Hòa Thành 2020-2021

a) Biết MI = 4cm, tính độ dài đoạn thẳng IN.

b) Kẻ đoạn thẳng thứ hai qua I. Biết độ dài đoạn thẳng thứ hai đó là AB = 3cm và IB = IN. Tính độ dài đoạn thẳng IA.

Bài 4. a) Đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm P nằm giữa hai điểm M và N sao cho PN = 3cm. Tính độ dài đoạn MP.

b) Trên tia đối của tia PM lấy điểm E sao cho PE = 1cm. So sánh MP và EN.

Bài 5. Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox, sao cho OA = 7cm và AB = 3cm.

a) Khi vẽ hình có bao nhiêu trường hợp xảy ra ? Vẽ hình từng trường hợp .

b) Mỗi trường hợp đó thì điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ? Tính độ dài đoạn thẳng OB trong từng trường hợp.

Bài 6. Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho BE = 7cm. Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho AF = 7cm. Hãy chứng tỏ rằng đoạn AE = BF.

Bài 7. Trên cùng một đường thẳng lấy bốn điểm M, N, E, F . Biết rằng :

– Điểm E nằm giữa hai điểm M và N ;

– Điểm F nằm giữa hai điểm M và E.

Hãy chứng tỏ rằng: MN = MF + EF+EN.

Bài 8. Khoảng cách giữa hai tỉnh M và P là 650km. Tỉnh T nằm giữa hai tỉnh M và P, T cách M là 170km. Tính khoảng cách giữa tỉnh T và P, biết rằng ba tỉnh nằm trên một đường thẳng.

* Download (click vào để tải về): Bài tập Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng kèm lời giải dưới đây.

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *