Thì tương lai đơn – simple future tense

Công thức

Câu khng định S + will + V + O She will go to work tomorrow
He will carry your heavy bag
We will go out together
Câu ph định S + will + not + V + O
will not = won’t
The boy won’t eat his foods
We will not go to see the movie tomorrow
She will not lend me money
Câu nghi vn Yes/No Will + S + V + O ?
Tr li: Yes, S + will/No, S + will not
Will we go to the park tomorrow, mama?

Tr li: No, we will not.

Will she arrive here?
Tr li: Yes, she will.

Will you lend me that book?
Tr li: No, I won’t.

Câu nghi vn có t để hi Wh + will + S + V + O ? When will you come back home?
What will you do on the weekend?
How will you arrive there?

Bài tập

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. I (do)__________it for you tomorrow.

2. My father (call)_____________you in 5 minutes.

3. We believe that she (recover)_______________from her illness soon.

4. I promise I (return)______________to school on time.

5. If it rains, he (stay)____________at home.

6. You (take) me to the zoo this weekend?

7. I think he (not come)_______________back his hometown.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau:

1. I (do)__________it for you tomorrow.

2. My father (call)_____________you in 5 minutes.

3. We believe that she (recover)_______________from her illness soon.

4. I promise I (return)______________to school on time.

5. If it rains, he (stay)____________at home.

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án

6. You (take) me to the zoo this weekend?

7. I think he (not come)_______________back his hometown.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *