Đề thi HSG môn Sinh học 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian làm bài 180 phút.

Câu 1: Một loại polisaccarit ở thực vật được cấu tạo từ các phân tử glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glycôzit thành mạch thẳng không phân nhánh. Nêu tên và vai trò của loại polisaccarit này trong cơ thể thực vật. Ở tế bào nấm, chất hóa học nào thay thế vai trò của loại polisaccarit này? Cho biết đơn phân cấu tạo nên chất hóa học này.

Câu 2:

a) Cấu trúc nào trong tế bào có khả năng tổng hợp một số prôtêin mà các prôtêin này không được mã hóa bởi các gen trong nhân?

b) Khi nói về cấu trúc của tế bào nhân thực có nhận định sau: “Màng của các bào quan trong tế bào nhân thực đều là lớp kép phôtpholipit tương tự như màng sinh chất”. Theo em, nhận định này đúng hay sai? Lấy ví dụ về một quá trình sống diễn ra trong tế bào để chứng minh quan điểm của em.

Câu 3: Người ta đánh dấu phóng xạ vào một axit amin, sau đó cho nó xâm nhập vào trong tế bào. Một thời gian sau người ta thấy nó có trong một loại prôtêin tiết ra ngoài tế bào. Hãy cho biết sau khi xâm nhập vào tế bào thì axit amin đó đã đi qua những thành phần nào của tế bào. Ở mỗi thành phần tế bào nó đi qua xảy ra quá trình nào?

Đọc thêm  Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Câu 4:

a) Giải thích tại sao ion Mg2+ không được khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit của màng sinh chất.

b) Khi nói về quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất, có nhận định cho rằng: “Chỉ có vận chuyển chủ động (vận chuyển tích cực) mới tiêu dùng năng lượng ATP”. Theo em, nhận định này đúng hay sai? Tại sao?
Câu 5: Một nhà khoa học sử dụng phương pháp đánh dấu phóng xạ để nghiên cứu nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp và hô hấp tế bào.

a) Trong hô hấp tế bào, nếu thu được phân tử nước có nguyên tử oxi được đánh dấu phóng xạ thì nhà khoa học đã sử dụng oxi đánh dấu ở nguyên liệu nào? Giải thích tại sao.

b) Trong quá trình quang hợp, nếu nhà khoa học sử dụng nước có đánh dấu phóng xạ nguyên tử oxi thì sẽ thu được phân tử nào có đánh dấu phóng xạ? Giải thích tại sao.

Câu 6:

a) Trình bày tóm tắt sơ đồ chu trình Canvin. APG là chất có mấy cacbon?

b) Khi nói về quá trình quang hợp, có nhận định cho rằng: “Pha sáng là quá trình chuyển đổi quang năng thành hóa năng”. Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Câu 7:

a) Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theo hình thức vận chuyển nào? Nêu điều kiện để xảy ra hình thức vận chuyển đó.

Đọc thêm  Quy tắc: Nhân đơn thức với đa thức – Đại số 8

b) Trong quá trình hô hấp hiếu khí có 10 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra.

Câu 8: Nêu hai sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân mà không xảy ra trong phân bào nguyên phân dẫn đến sự đa dạng di truyền. Giải thích tại sao.

Câu 9:

a) Trình bày các hình thức hô hấp ở vi sinh vật.

b) Vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh lấy năng lượng từ những phản ứng hóa học nào?

Câu 10: Cho hỗn hợp các sản phẩm sau:

1: CO2 + C2H5OH;

2: CH3CHOHCOOH ;

3: CH3CHOHCOOH + CO2+ C2H5OH.

a) Cho biết tên các vi sinh vật có thể tạo thành các hỗn hợp sản phẩm trên nhờ lên men đường glucôzơ.

b) Ở người có quá trình tạo sản phẩm (2) không? Nếu có thì xảy ra trong điều kiện nào?

c) Nêu ứng dụng quá trình tạo sản phẩm (2) và (3) trong đời sống.

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *