Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Đề thi HSG Hóa 9
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Cần Thơ 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Thái Nguyên 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 THCS Trần Phú, Đắk Song 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Bù Đăng, Bình Phước 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Di Linh, Lâm Đồng 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021
 • 16 đề thi HSG tỉnh môn Hóa học 9 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Vũng Liêm 2020-2021
 • Đề khảo sát đội tuyển HSG Hóa học 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Vinh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 TP Hà Tĩnh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021
 • 18 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp huyện
 • Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa 9 cấp huyện, tỉnh có đáp án
 • 30 đề thi HSG Hóa học lớp 9 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Amsterdam vòng 1 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nam Đàn 2018-2019
 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Archimedes số 1 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Quỳ Hợp 2017-2018 có đáp án
 • Đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG cấp huyện môn Hóa học 9
 • Đề thi HSG Hóa lớp 9 trường THCS Đỗ Động năm 2015-2016 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Thành, Thanh Hóa 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa lớp 9 THCS Nguyễn Nghiêm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Hà 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Quảng Trị 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Đống Đa 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Thốt Nốt 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020
Đọc thêm  Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn.

Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Câu 1 (2,0 điểm):

1. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên từ R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X.

2. Viết 4 phương trình hóa học có bản chất khác nhau điều chế NaOH.

Câu 2 (2,0 điểm):

1. Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl, khí CO2 thu được bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Trình bày phương pháp thu được CO2 tinh khiết.

2. Cân bằng các PTHH sau:

a) KMnO4 (t°) → K2MnO4 + MnO2 + O2

b) FeS + O2 (t°) → Fe2O3 + SO2

c) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

d) FeS2 + H2SO4(đ) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 3 (2,0 điểm):

1. Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:

a) Cho đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.

b) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nước vôi trong.

c) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.

d) Cho mẫu kim loại Natri vào dung dịch CuCl2.

2. Cho dãy chuyển hóa hóa sau : Fe → A → B → C → Fe → D → E → F → D. Xác định A, B, C, D, E, F. Viết phương trình hóa học.

Câu 4 (2,0 điểm):

1. Trong phòng thí nghiệm có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 5 dung dịch: Na2SO4, H2SO4; NaOH; BaCl2; MgCl2. Chỉ được dùng Phenolphtalein, hãy nhận biết 5 lọ đựng 5 dung dịch trên?

Đọc thêm  30 đề thi HSG Hóa học lớp 9 có đáp án

2. Có hỗn hợp rắn gồm: MgO, CuO và Al2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp.

Câu 5 (2,0 điểm):

Cho các chất: FeS2, O2, H2O, NaCl và các thiết bị cần thiết. Hãy viết các PTHH điều chế các chất sau: Fe2(SO4)3, FeSO4, Fe(OH)3.

Câu 6 (2,0 điểm):

Cho 51,2 gam hỗn hợp X gồm: MgO, CuO, Fe3O4 tác dụng với H2 dư nung nóng ở nhiệt độ cao cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 41,6 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225 ml dung dịch HCl 2M.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 51,2 gam hỗn hợp X.

Câu 7 (2,0 điểm):

Cho 1,68 gam kim loại Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 aM, sau phản ứng thu được b gam một muối A và x gam một kim loại B.

Cho b gam muối A tác dụng với dung dịch  NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn E.

Xác định a, b, x, m.

Câu 8 (2,0 điểm):

1. Cho dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa đủ với dung dịch FeCl2 10%. Đun nóng trong không khí cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C% của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng (coi nước bay hơi không đáng kể).

2. Nhiệt phân hoàn toàn 80,6 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2 được hỗn hợp rắn Y và V lít khí O2 (đktc). Trong Y chứa 14,9 gam KCl chiếm 22,508%. Tính V và tính % khối lượng các chất trong X.

Câu 9 (2,0 điểm):

Hòa tan một oxit kim loại có hóa trị (II) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối A có nồng độ 33,33%.

a) Xác định công thức hóa học của oxit kim loại.

b) Làm lạnh 60 gam dung dịch muối A xuống nhiệt độ thấp hơn thấy tách ra 15,625 gam tinh thể X. Phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54%. Xác định công thức của tinh thể X.

Câu 10 (2,0 điểm):

1. Cho hỗn hợp gồm 3 khí N2, H2, NH3 có tỉ khối đối với không khí bằng 0,47. Tìm phần trăm thể tích và khối lượng các khí trong hỗn hợp, biết số mol H2 gấp 3 lần số mol N2.

Đọc thêm  Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021

2. Chỉ có khí CO2, dung dịch NaOH không rõ nồng độ. Hãy điều chế dung dịch Na2CO3 không có lẫn NaOH hoặc muối axit mà không dùng thêm một phương tiện hoặc một nguyên liệu nào khác.

Biết: Na = 23; N = 14; Fe = 56; Cu = 64; Mg = 24; H = 1; S = 32: O = 16: Cl = 35,5; Al = 27; K = 39; Mn = 55.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Hóa lớp 9 THCS Nguyễn Nghiêm 2020-2021Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Hà 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *