Đề thi HK1 Hóa học 9 THCS Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9, trường THCS Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2017-2018.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Gồm 7 câu.

I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau, sản phẩm có chất khí?

A.  H2SO4 và CaO B.  H2SO4 và BaCl2
C.  H2SO4 loãng và Fe D.  H2SO4 và KOH

Câu 2: Sau thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí HCl, SO2 trong giờ thực hành, cần phải khử khí độc này bằng chất nào sau đây để không làm ô nhiễm môi trường?

A.  Nước vôi trong B.  Nước C.  dd muối ăn D.  dd axit clohiđric

Câu 3: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A.  K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe. B.  Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
C.  Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn. D.  Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Câu 4: Cho 2 gam hỗn hợp A gồm 2 oxit Fe2O3, MgO tan vừa đủ trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Tính khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra?

A.  5,29 gam B.  5,20 gam C.  5,92 gam D.  Kết quả khác

II. Câu hỏi tự luận.

Câu 5: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2

Đọc thêm  Khái niệm góc ở tâm, số đo cung, so sánh hai cung

Câu 6: Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: NaOH; Ca(NO3)2; H2SO4; K2SO4 bằng phương pháp hóa học.

Câu 7: Cho 11,1 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Nhôm và Sắt tác dụng hết với dung dịch Axit clohidric sau phản ứng thu được 6,72 lit khí Hidro (đktc).

a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b. Lượng khí Hidro ở trên khử vừa đủ 17,4 gam Oxit của kim loại M. Xác định CTHH oxit của kim loại M.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *