Đề thi HK1 Hóa học 9 THCS Ngô Mây, Bình Định 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9, trường THCS Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, năm học 2017-2018.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Gồm 10 câu.

I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A.  CO2 B.  Na2O C.  SO2 D.  CuO

Câu 2: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

A.  MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl
B.  MgO, CaO, CuO, FeO
C.  SO2, CO2, NaOH, CaSO4
D.  CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO

Câu 3: Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây:

A.  Al B.  Fe C.  Mg D.  Ag

Câu 4: Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là:

A.  criolit B.  quặng boxit C.  điện D.  Than chì

Câu 5: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

A.  K, Al, Mg, Cu, Fe B.  Cu, Fe, Mg, Al, K C.  Cu, Fe, Al, Mg, K D.  K, Cu, Al, Mg, Fe

Câu 6: Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

A.  O, F, P B.  P , O, F C.  F, O, P D.  O, P, F

II. Câu hỏi tự luận.

Câu 7: Có 3 lọ hoá chất không nhãn chứa lần lượt một trong ba dung dịch Ca(OH)2, H2SO4 và Na2SO4. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết ba  lọ hoá chất trên?

Câu 8: Viết phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển hóa sau.

Đọc thêm  Đề thi HK1 Hóa 9 THCS Lê Minh Xuân, Đức Hòa 2020-2021

Đề thi HK1 Hóa học 9 THCS Ngô Mây, Bình Định 2017-2018

Câu 9: Cho 1 lượng kẽm (Zn) dư  tác dụng với 100 ml dung dịch axit HCl, phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí (đktc).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra

b. Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl

Câu 10: Cho 2,3 g kim loại A chưa biết có hoá trị không đổi phản ứng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Xác định tên kim loại A? (Cho nguyên tử khối: Zn=65; O=16; H=1; Cu=64; Cl=35,5 đvC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *