Đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 9 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 có đáp án giúp học sinh lớp 9 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa HK2 môn Hóa học.

Thời gian làm bài: 45 phút.

Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

A. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)

Câu 1: Mê tan có nhiều trong:

A. CH4 có nhiều trong nước ao.
B. CH4 có nhiều trong các mỏ (khí, dầu, than).
C. CH4 có nhiều trong nước biển.
D. CH4 có nhiều trong khí quyển.

Câu 2: Hidrocacbon nào sau đây chỉ có liên kết đơn.

A. Metan B. Axetilen C. Etilen D. Etan

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều là hidro cacbon:

A. C2H4, C3H8, C2H4O2, CH3Br
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, CaCO3
C. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5Cl
D. CH4, C5H12, C2H2, C2H6

Câu 4: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trùng hợp:

A. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
B. CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2 – CH2Br
C. nCH2 = CH2 → (-CH2-CH2-)n
D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Câu 5: Đốt cháy 0,224 lit khí metan.

Thể tích khí cacbonic thải ra ngoài không khí ở cùng điều kiện là:

A. 2,24 lit B. 0,672 lit C. 0,224 lit. D. 0,112 lit

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán 9 THCS Nam Trung Yên 2020-2021

Câu 6: Trong những chất sau , những chất nào đều là chất hữu cơ:

A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3, CH3NO2
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, Na2CO3
C. C2H6, C2H5OH, CaCO3, CH3NO2
D. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5OH

Câu 7: Chất có liên kết ba trong phân tử là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C2H6

Câu 8: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 9: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

Câu 10: Khí metan phản ứng được với:

A. HCl, H2O B. HCl, Cl2 C. Cl2, O2 D. O2, CO2

Câu 11: Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:

A. Dung dịch nước brom dư.
B. Dung dịch kiềm dư.
C. Dung dịch NaOH dư rồi qua H2SO4 đặc.
D. Dung dịch Brom dư rồi qua H2SO4 đặc.

Câu 12: Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidro cacbon:

A. C3H8O, C6H5Br, C6H12O6 B. C2H4O2, Na2CO3, C2H4.
C. CH4, C2H2, C5H12 D. CO2, CH3COOH, C2H4O2.

B. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học sau: (2,0 điểm).

a/ CH4 + Cl2 →

b/ C2H2 +O2 →

c/ C2H2 + Br2 →

d/ CH4 + H2O →

Câu 14: (5,0 điểm)

a/ Đốt cháy 5,6 lít etilen. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đktc) (2,5 điểm)

Đọc thêm  Bộ đề thi giữa HK2 môn tiếng Việt lớp 5 có đáp án

b/ Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (ĐKTC) đi qua bình đựng dung dịch brom, thì lượng brom tham gia phản ứng là 8g.

b1/ Khí nào ở trên đã bị dung dịch brom hấp thụ. (0,5 điểm)

b2/ Khối lượng khí đó đã bị brom hấp thụ là bao nhiêu? (2,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học 9

A. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

D

C

C

D

C

D

B

C

C

A

Biểu điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

B. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7

a/ CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl.

b/ C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

c/ C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

d/ CH4 + 2H2O → CO2 + 2H2

Câu 8

a/ Tìm số mol etilen

n C2H4 = m/M = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

1mol 3mol 2mol 2mol

0,25mol 0,75mol

Vo2 = 0,75.22,4 = 16,8 (l))

Vkk = (16,8.100)/20 = 84 (lít)

b/ Tìm số mol brom

nBr2 = 8/160 = 0,05 (mol)

– Khí bị hấp thụ trong dung dịch brom l khí etylen.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol

Khối lượng khí etilen đã bị hấp thụ là: m C2H4 = n. M = 0,05.28 = 1,4 (g)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *