Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 9

Bài 1 (3,5 điểm): Giải các hệ phương trình:

a) displaystyle left{ begin{array}{l}3x+y=3\2x+y=7end{array} right.

b) displaystyle left{ begin{array}{l}4left( {x+y} right)-7left( {x-y} right)=31\2left( {x+y} right)-left( {x-y} right)=3end{array} right.

c) displaystyle left{ begin{array}{l}xY+3x-2y=6\3x-y=-5end{array} right.

Bài 2 (3 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Nếu hai vòi cùng chảy trong 2 giờ rồi tắt vòi 1 thì vòi 2 chảy tiếp trong 25 giờ sẽ đầy bể. Hỏi nếu chảy một mình thì mỗi vòi chảy trong bao lâu sẽ đầy bể.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho hệ phương trình displaystyle left{ begin{array}{l}ax+y=1-a\x+ay=2aend{array} right. (a là tham số)

a) Tìm giá trị của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

b) Tìm giá tị của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn điều kiện x và y trái dấu.

c) Tìm giá trị nguyên của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) là các số nguyên.

d) Tìm giá trị lớn nhất của tích x.y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *