Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm dành cho học sinh lớp 8 ôn thi môn Vật lý, năm học 2020-2021.

Nội dung ôn tập gồm các dạng bài tập trắc nghiệm và câu hỏi tự luận ôn thi HK2 môn Vật lý 8.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nêu được các dạng của cơ năng Thấy được một cách định tính sự phụ thuộc của các dạng cơ năng vào đại lượng liên quan. Nêu được các chất được cấu tạo từ nguyên tử, phân tử và đặc điểm của nguyên tử, phân tử. Lấy được ví dụ về các hình thức truyền nhiệt. Dùng hiểu biết về chuyển động của các phân từ, nguyên từ của vật chất để giải thích một sô hiện tượng thực tê đơn giản. Viết được công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt.

2. Kĩ năng: Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt để giải các bài tập đơn giản liên quan. Giải thích và liên hệ được kiến thức đã học với một số hiện tượng thực tế liên quan.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP

A. LÝ THUYẾT
1. Khi nào một vật có cơ năng? Các dạng của cơ năng phụ thuộc vào yếu tố nào? Lấy ít nhất 3 ví dụ về vật có cà động năng và thế năng?

Đọc thêm  Đề cương ôn tập HK2 Ngữ văn 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021

2. Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu đặc điểm của các nguyên từ, phân từ.

3. Phân biệt nhiệt năng và nhiệt lượng? Có mấy cách làm thay đồi nhiệt năng cùa vật? Nêu ít nhất hai ví dụ cho mỗi cách?

4. Thế nào là sự dẵn nhiệt? So sánh tính dẫn nhiệt cùa các chất rắn, lỏng và khí?

5. Đối lưu là gì? Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của các chất nào?

Thế nào là bức xạ nhiệt? Khả năng hấp thụ bức xạ nhiột của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

6. Viết công thức tính nhiệt lượng? Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là gì?

7. Viết phương trình cân bằng nhiệt? Viết công thức tính nhiệt lượng tỏa ra, nhiệt lượng thu vào?

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

CHỦ ĐỀ 1: CƠ NĂNG

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-1

CHỦ ĐỀ 2: CẤU TẠO CHẤT

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-2

CHỦ ĐỀ 3: NHIỆT NĂNG – CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN NHIỆT

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-3Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-4

CHỦ ĐỀ 4: NHIỆT LƯỢNG – PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-5Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *