Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải Bài Tập Hình học lớp 8 Cơ Bản
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Hình c là hình gồm hai lăng trụ đứng: Hình lăng trụ một là hình hộp chữ nhật có các kích thước 4, 1, 3 (cm); hình lăng trụ 2 là hình hộp chữ nhật có các kích thước 1, 1, 3 (cm)

Thể tích lăng trụ một là V1 = 4.1.3 = 12(cm3)

Thể tích lăng trụ hai là V2 = 1.1.3 = 3 (cm3)

Thể tích lăng trụ đã cho là

V = V1 + V2 = 12 + 3 = 15(cm3)

Diện tích xung quanh của lăng trụ một là:

Sxq = 2(3 + 1).4 = 32(cm2)

Diện tích một đáy của lăng trụ một là:

Sđ = 3.1 = 3(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ một là:

Stp = Sxq + 2Sđ = 32 + 2.3 = 38(cm2)

Diện tích xung quanh của lăng trụ hai là:

Sxq = 2(1+ 3).1 = 8(cm2)

Diện tích một đáy của lăng trụ hai là:

Sđ = 3.1 = 3(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + 2Sđ = 8 + 2.3 = 14(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ đã cho bằng tổng diện tích toàn phần của lặng trụ 1 va 2 trừ đi 2 phần diện tích chung là hình chữ nhật với cac kích thước 1cm, 3cm. do đó:

Stp = Stp1 + Stp2 – 2.S

= 38 + 14 = 2.3.1 = 46(cm2)

Câu 32: Trang 115 – SGK Toán 8 tập 2

Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

Đọc thêm  Giải Toán 8 Chương 4 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào?

Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Giải Hình học 8 Chương 4 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *