Các bài toán giải bằng phương pháp thử chọn

Dạng toán phương pháp thử chọn:

Bài 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số lẻ có hai chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 đơn vị ta được số có hai chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Giải

Gọi số cần tìm là ab.

Những số lẻ mà hiệu giữa hai chữ số của nó bằng 3 là:

25; 41; 47; 63; 69; 85.

Ta có bảng sau:

 ab  ab + 3  Kết luận
 25  28  loại
 41  44  chọn
 47  50  loại
 63  66  chọn
 69  72  loại
 85  88  chọn

 

Vậy số cần tìm là 41; 63 và 85.

Bài 2: Chữ số hàng chục của một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng đơn vi. Nếu lấy tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị chia cho chữ số hàng trăm được thương bằng 8. Tìm số đó.

Giải

Gọi số cần tìm là abc. Theo đề bài, số abc chỉ có thể là: a21; a42; a63; a84.

Ta có bảng sau:

 abc (b x c) : 8  Kêt luận
 a21  2 x 1 : 8  Loại
 a42  4 x 2 : 8 = 1  Chọn
 a63  6 x 3 : 8  Loại
 a84  8 x 4 : 8 = 4  Loại

Vậy số cần tìm là 142.

Bài 3: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 18, tích các chữ số của nó bằng 64 và nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Đọc thêm  Bộ đề kiểm tra Ngữ Văn 6, 7, 8, 9 cả năm

Giải

Theo đề bài thì số cần tìm có dạng abba.

Tổng của hai chữ số a và b là:
18 : 2 = 9

Số 9 có thể phân tích thành tổng của những cặp số sau:

0 và 9; 1 và 8; 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5.

Số cần tìm có thể là:

9009; 1881; 8118; 7227; 2772; 6336; 3663; 4554; 5445.

Ta có bảng sau:

 abba  axbxbxa  Kết Luận
 9009  9x0x0x9 = 0  Loại
 1881  1x8x8x1 = 64  Chọn
 8118  8x1x1x8 = 64  Chọn
 7227  7x2x2x7 = 196  Loại
 2772  2x7x7x2 = 196  Loại
 6336  6x3x3x6 = 324  Loại
 3663  3x6x6x3 = 324  Loại
 4554  4x5x5x4 = 400  Loại
 5445  5x4x4x5 = 400  Loại

Vậy số cần tìm là 1881 hoặc 8118.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *