15 bài toán tìm tập hợp ước chung

Dạng toán tìm tập hợp ước chung

Bài 1: Tìm các tập hợp sau:

a, UCLN (12;30)                     b, UCLN (8;9)                        c, UCLN (8;12;15)      d,UCLN (24;16;8 )

Bài 2: Tìm các tập hợp sau:

a, UCLN (56;140)                   b, UCLN (24;84;180)              c, UCLN (60;180)       d,UCLN (15;19)

Bài 3: Tìm các tập hợp sau:

a, UCLN (16;80;176)             b, UCLN (18;30;77)               c, UCLN (180;234)    d, UCLN (60;90;135)

Bài 4: Tìm các tập hợp sau:

a, UC(8;12)                             b, UC(40;60)                           c, UC(28;39;25)          d, UC(36;60;72)

Bài 5: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 420vdots a và 700 vdotsa

Bài 6: Tìm các ước lớn hơn 20 của 144 và 192

Bài 7: Tìm số tự nhiên x biết rằng 112vdotsx , 140vdotsx và 10<x<20

Bài 8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480vdotsa và 600vdotsa

Bài 9: Tìm số tự nhiên x biết rằng 126vdotsx và 210vdotsx và 15<x<30

Bài 10: Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15

Bài 11: Tìm các tập hợp sau:

a, UC(60;88)               b, UC(150;168;210)                c, UC(10;20;70)                d,UC(5661;5291;4292)

Bài 12: Tìm các tập hợp sau:

a,UC(12;48)                b, UC(24;36)                           c, UC(72;36;180)              d, UC(36;80;156)

Bài 13: Tìm các tập hợp sau:

a, UC(28;77;45)          b, UC(36;60;72)                      c, UC(360;600;840)          d, UC(108;162)

Bài 14: Tìm số tự nhiên a biết rằng 720vdotsa và 540vdotsa và 70<a<100

Bài 15: Tìm số tự nhiên b biết rằng 120vdotsb, 300vdotsb và b>20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *