Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Hàn / Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5 ( PDF)

Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5 ( PDF)

사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해

KIIP Korean Class Level 5

법무부 사회통합프로그램 5단계 (한국사회 이해) 교육과정 등에 참여하는 이민자들이 한국사회 전반에 대해 보다 폭넓게 이해해 가고, 나아가 한국사회의 일원으로서 지녀야 할 기본소양과 자질을 충분히 함양해 가는데 도움을 주고자 하는 목적에서 만들어진 교재입니다.

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download Ebook : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *